Powrót
Klauzula RODO
POLITYKA PRYWATNOŚĆIPolskiego Związku Narciarskiego z siedzibą w Krakowie
Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, (zwany dalej „PZN”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Narciarski (PZN) z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków.
2. Z PZN można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: office@pzn.pl,  pisemnie na adres: Polski Związek Narciarski ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez PZN w następujących celach:
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT,otrzymywania komunikatów informacyjnych o poszczególnych wydarzeniach sportowych organizowanych przez PZN wraz z ich programem oraz informacji prasowych w tym zakresie,przeprowadzenia procesu akredytacyjnego dla środków masowego przekazu zainteresowanych danym wydarzeniem sportowym organizowanym przez PZN,komunikowania się z akredytowanymi dziennikarzami w czasie trwania wydarzeń sportowych organizowanych przez PZN w celu przekazywania informacji prasowych i komunikatów dotyczących funkcjonowania biura prasowego,dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)4. PZN będzie przetwarzał dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT nie dłużej niż do faktycznego udzielenia odpowiedzi,na potrzeby przeprowadzenia procesu akredytacyjnego dla środków masowego przekazu zainteresowanych danym wydarzeniem sportowym organizowanym przez PZN nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,w innych przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkowników do momentu wycofania przez Użytkowników takiej zgody5. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
6. W celu przetworzenia elektronicznego wniosku akredytacyjnego PZN korzysta z usług zewnętrznych firm i w tym celu przekazuje im dane osobowe zawarte w zgłoszeniu po akredytację. Dotyczy to w szczególności usług hostingu oraz rozsyłania wiadomości email lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej.
7. Polski Związek Narciarski nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych przez PZN, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii tych danych.Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych.Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, w przypadku gdy:- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku w przypadku gdy:- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,- PZN nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PZN są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych przez PZN w oparciu o prawnie uzasadniony interes PZN, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla PZN wiążący, chyba że PZN wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.9. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wykonania celów określonych w pkt 3.
10. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
11. Serwis korzysta z plików cookies.
12. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;14. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
17. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Powrót